Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor

Data concursului: 26.05.2021 – 30.05.2021

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor” este organizată de RINGIER ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, (denumită în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat în ziua desfășurării campaniei pe site-ul colectii.libertatea.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, autentificat și notificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul colectii.libertatea.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor” este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor” se desfasoară pe grupul de facebook Ce le citim copiilor, în perioada: 26.05.2021 – 30.05.2021

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului Regulament Oficial. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională „Colectii Libertatea & Ce le citim copiilor”” angajații și/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA și rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul colectii.libertatea.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicită o copie a Regulamentului, la adresa Organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2, București.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să parcurgă următorii pași:

Să completeze formularul: https://bit.ly/3bIgfgV, completând datele de înscriere cerute.

*O persoană se poate înscrie de mai multe ori în concurs, dar nu cu aceeași adresa de mail.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile acordate în cadrul prezenței Campanii sunt vouchere care pot fi folosite pentru a achiziționa produse din colecția „Istoria pentru copii” de pe site-ul colectii.libertatea.ro

Primii 50 de utilizatori care se înscriu, primesc un voucher de 25%;

Restul utilizatorilor primesc un voucher de 10% (cu condiția ca înscrierea să se facă doar pe perioada campaniei – 26 – 30 mai 2021). Înscrierile venite în afara acestei perioade, nu sunt valabile.

Voucherele vor deveni active in data de 3 iunie 2021 si expiră în data de 1 august 2021.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Din baza de date în care utilizatorii sunt înscriși, la finalul concursului se aleg primii 50 de participanții care îndeplinesc condițiile specificate în Regulament, secțiunea 14, urmând ca aceștia să primească un voucher de 25% pentru a achiziționa produse din colecția „Istoria pentru copii” de pe site-ul colectii.libertatea.ro.

Restul participanților care îndeplinesc condițiile specificate în Regulament, secțiunea 14, primesc un voucher de 10%, pentru a achiziționa produse din colecția „Istoria pentru copii” de pe site-ul colectii.libertatea.ro.

Participanții vor fi contactați pe mail în vederea livrării voucherului câștigat. Câștigătorii trebuie să răspundă în maxim 7 zile calendaristice de la data afișării listei câștigătorilor pe site-ul colecții.libertatea.ro

Anunțarea participanților se va face la finalul campanieipe 3 iunie 2021.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul mail-ului/telefonului pentru anunțarea câștigului.

Revendicarea premiilor se face printr-un răspuns la mesajul trimis de către Organizator în maximum 7 zile calendaristice. Mesajul câștigătorului trebuie să conțină: numele complet, numărul de telefon și adresa la care va putea fi trimis premiul.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin persoanei în cauză, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire respectivului. În cazul în care Organizatorul va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost acordat, respectivul îi va restitui Organizatorului premiul și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RINGIER ROMANIA prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională „ Femei puternice” când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:


Organizarea de

concursuri și promoții

Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la

concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER ROMÂNIA.


De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art.

6(1)(a) GDPR –

consimțământ


art. 6(1)(f) GDPR -

interes legitim

Inregistrarea

convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de RINGIER ROMÂNIA

RINGIER ROMÂNIA poate inregistra convorbirile

telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.

Temei juridic: art.

6(1)(a) GDPR –

consimțământ pentru înregistrarea convorbirii


si art. 6(1)(f) GDPR

– interes legitim


Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje


RINGIER ROMÂNIA dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing

privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului.


Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR -

consimțământ


Îndeplinirea unor

obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a

permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi:


  • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

  • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art.

6(1)(c) GDPR –

executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și

intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui

drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul.

Temei juridic: art.

6(1)(f) GDPR –

apărarea

drepturilor și intereselor operatorului

  1. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

RINGIER ROMÂNIA poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca RINGIER ROMÂNIA are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.


  1. DURATA DE PASTRARE A DATELOR

RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.


  1. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:a) Dreptul de acces

Participanții pot obtine de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca aceasta

prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii

b) Dreptul de a

corecta datele

Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale

incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.


c) Dreptul la

stergere

Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea

nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către RINGIER ROMÂNIA; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER ROMÂNIA nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea

consimtamantului si dreptul de opozitie

Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea

datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e) Restrictionare

in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor

lor personale

f) Dreptul la

portabilitatea datelor

in masura in care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace

automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca solicită acest lucru, RINGIER ROMÂANIA poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a

depune o plangere la autoritatea de supraveghere

Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de

supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:


Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania : B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:


Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier


Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania Email: [dpo@ringier.ro] Telefon: [+40 21 20 30 821].


SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.


*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.


Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: RINGIER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, sector 2, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație.


RINGIER ROMÂNIA SRL